Lisa Koser
www.lisakoser.se

lisakoser1@gmail.com

Tel: 0708-86 13 67

Sammanhang: Jag är verksam som socionom, leg psykoterapeut med systemisk inriktning samt lärare och handledare i psykoterapi. Jag utbildar, föreläser, skriver artiklar och producerar även kortfilmer.

Yrkesliv/bakgrund: Jag har varit verksam inom offentlig vård samt i privat vård sedan mitten av 90-talet där jag på olika sätt arbetat med barn, ungdomar, familjer och nätverk. Under många år, har jag också byggt upp olika verksamheter inom socialt arbete som rört barn- och ungdomsvård, t ex öppenvårdslösningar på hemmaplan eller verksamheter för familjer med erfarenhet av beroendeproblematik. Jag har arbetat inom missbruksvård, kriminalvård, familjebehandling, anhörigstöd, psykisk ohälsa i familjer, våld i nära relationer, psykoterapi med familjer, unga vuxna, par- samt individualpsykoterapi.

Jag utbildar i systemisk familjeterapi, nätverksutbildningar och föreläser bl a om feedbackinspirerande förhållningssätt, t ex samforskning. Sedan ett antal år är jag också verksam som handledare.

Handledning: Jag handleder alla verksamheter inom både socialtjänst och privat vård, t ex utredningsgrupper, öppenvård barn/ungdomar/vuxna, familjehemssekreterare, missbruksmottagningar, biståndshandläggare, samverkansprojekt, ungdomsstödjare, familjebehandlare, kuratorer, boenden för vuxna med missbruk, Familjecentraler etc. Jag handleder även samordnare, chefer och ideella organisationer.

Mitt förhållningssätt: Jag ser handledning utifrån samarbete och samskapande där individuella- såväl gruppens behov blir viktigt i hur handledningen kan utformas. Jag har min grundsyn i systemiska-, narrativa- och salutogena teorier och modeller men inspireras även av t ex teorier med t ex anknytningsfokus då jag utbildat mig i modeller som Emotionellt fokuserad terapi (EFT) och Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT). I handledningen kan jag ibland använda mig av olika kreativa format.

Önskade uppdrag: Jag tar gärna emot grupper som ser handledning som ett utrymme både för reflektion kring den egna rollen och egen utveckling såväl gruppens utveckling. Utgångspunkten är grupper som önskar att utvecklas i sin profession och få möjlighet att fördjupa sitt arbete. Jag tar även gärna uppdrag som rör samordnare och/eller chefshandledning såväl organisationsutveckling. Jag tar emot uppdrag inom offentlig vård såväl inom privat regi.