Boktips

Familjen och livscykeln

Björn Wrangsjö och Ingegerd Wirtberg

Det finns traumatiserade människor överallt: många har blivit utsatta för missbruk i hemmet, olika former av övergrepp eller mobbning. Obehagliga upplevelser sätter sina spår i sinnet, känslorna och kroppen. Lidandet hos en traumatiserad person delas ofta även av närstående.

Den världsberömda traumaexperten Bessel Van der Kolk har arbetat med traumapatienter i över trettio år. I Kroppen håller räkningen tittar han på traumatisering och posttraumatisk stress ur ett bredare perspektiv och avslöjar att traumatiska upplevelser faktiskt orsakar fysiska förändringar i våra hjärnor – särskilt i de delar av hjärnan som har hand om njutning, anknytning, kontroll och tillit.

Kroppen håller räkningen. Hjärta, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma.

Bessel van der Kolk

Det finns traumatiserade människor överallt: många har blivit utsatta för missbruk i hemmet, olika former av övergrepp eller mobbning. Obehagliga upplevelser sätter sina spår i sinnet, känslorna och kroppen. Lidandet hos en traumatiserad person delas ofta även av närstående.

Den världsberömda traumaexperten Bessel Van der Kolk har arbetat med traumapatienter i över trettio år. I Kroppen håller räkningen tittar han på traumatisering och posttraumatisk stress ur ett bredare perspektiv och avslöjar att traumatiska upplevelser faktiskt orsakar fysiska förändringar i våra hjärnor – särskilt i de delar av hjärnan som har hand om njutning, anknytning, kontroll och tillit.

Better results. Using Deliberate Practice to improve therapeutic effectiveness.

Scott Miller  Mark Hubble  Darryl Chow

Deliberate practice is a systematic approach for improving psychotherapy outcomes one clinician at a time. This step-by-step guide to deliberate practice demonstrates how to collect and use client outcome data to create an individualized professional development plan to improve the quality of your service.

Your goal is to help more of your psychotherapy clients get better. For those who do realize gains, your goal is to help them experience a greater degree of improvement as a result of working with you. In this book you will learn how to conduct routine outcome measurements to gather data from your own practice. Detailed instructions and examples walk you through the process of determining your baseline performance, identifying and addressing your strengths and deficits as a practitioner, and assessing your progress.

Radical Help. How we can remake the relationships between us and revolutionise the Welfare State

Hilary Cottam

How should we live: how should we care for one another; grow our capabilities to work, to learn, to love and fully realise our potential? This exciting and ambitious book shows how we can re-design the welfare state for this century.

The welfare state was revolutionary: it lifted thousands out of poverty, provided decent homes, good education and security. But it is out of kilter now: an elaborate and expensive system of managing needs and risks. Today we face new challenges. Our resources have changed.

Hilary Cottam takes us through five ‘Experiments’ to show us a new design. We start on a Swindon housing estate where families who have spent years revolving within our current welfare systems are supported to design their own way out. We spend time with young people who are helped to make new connections – with radical results. We turn to the question of good health care and then to the world of work and see what happens when people are given different tools to make change. Then we see those over sixty design a new and affordable system of support.

Horisonten finns alltid kvar. Om det bortglömda omdömet

Jonna Bornemark

För varje ny upptäckt, för varje nytt hinder, inser vi hur mycket vi fortfarande inte känner till. Så hur ska vi leva med att vi, trots vetenskapens odiskutabla framsteg, aldrig kommer att besitta all kunskap?

Jonna Bornemarks svar är att utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring, floskelproduktionoch digitaliseringstro, i jakt på kontroll och mätbarhet.  I  boken får vi lära känna dessa hinder, men också omdömets många möjligheter och värde samt hur vi ska främja det. Efter “Det omätbaras renässans” blev förpappring ett nyord. Efter att ha läst “Horisonten finns alltid kvar” kommer vi bland annat att prata om Den manualiserande klassen och igelkottarna.

Försonas med din barndom … och kanske med dina föräldrar

Görel Fred och Ulrika Hjalmarson Neideman

Får du alltid dåligt samvete av att prata med din mamma? Känner du dig som en trulig tonåring på släktträffen? Eller tror du att du hade fått en lycklig barndom bara du hade ansträngt dig mer? Många vuxna människor har en komplicerad relation till sina föräldrar. Vi kan inte ändra på det som har varit, men genom att titta på vår barndom med vuxna ögon kan vi få möjlighet att acceptera och försonas med den.
Försonas med din barndom och kanske med dina föräldrar riktar sig till dig som vill komma vidare i ditt förhållande till dina föräldrar och på så sätt få kraft över till det liv du vill leva idag. Här får du både ökad förståelse för dina egna känslor och beteenden och konkreta verktyg att arbeta vidare med.

Psykoterapi – relation och teknik

Rolf Holmqvist

Bygger framgångsrik psykoterapi på relationen mellan patient och terapeut? Eller är det den metod som terapeuten använder som är avgörande? I Psykoterapi – relation och teknik visar författaren att frågorna är fel ställda: relationen mellan patient och terapeut är teknik; teknik i psykoterapi kräver samarbete. Ibland räcker det med en väl anpassad teknik, men ofta måste både metoden och relationen skräddarsys. Boken inleds med en översikt över psykologiforskningens utmaningar och dilemman och utvecklingen av diskussionen om teknik och relation. Författaren beskriver några generella modeller för hur förändring åstadkoms i psykologisk behandling. Han diskuterar också de faktorer som traditionellt har kallats för gemensamma och hur man som terapeut kan träna sig i de aspekter som har betydelse för relationen till patienten.

Ett samtal i taget. Familjerådgivning i ny form.

Martin Söderquist

Många klienter, par och familjer kommer till ett enda samtal med en terapeut eller rådgivare, oavsett vad som överenskommits sedan tidigare. Samtalsformen Ett samtal i taget (ESiT), som beskrivs i den här boken, är ett sätt att möta klienter i just ett samtal. ESiT är inte en ny terapimetod, utan en modellfri samtalsform som kan tillämpas i många sammanhang. Den möjliggör för terapeuter och rådgivare med olika inriktningar att organisera sitt mottagande och bemötande av hjälpsökande på ett lättillgängligt sätt, och framför allt när det finns behov för det. Förhållningssättet i ESiT är utmanade, annorlunda och inspirerande. I boken beskrivs bakgrunden till och hållningen inom ESiT, och vad detta innebär för såväl klienter som för terapeuter och rådgivare. Många konkreta exempel åskådliggör arbetssättet, varav de flesta är hämtade från familjerådgivningssamtal vid Familjerådgivningen i Malmö, som har tio års erfarenhet av att arbeta med ESi

Kreativitet i tider av begränsning – En följeslagare för er som arbetar inom psykiatri och socialt arbete

Jim Wilson

Psykoterapeutiskt och psykosocialt arbete har alltid varit oförklarligt och ibland osynligt sammanbundet med bredare sociala och politiska system. Dessa system når ända in till själva hjärtat i våra professionella identiteter och formar vår uppfattning om vilka handlingar och diskurser som är tillgängliga. Jim Wilson hävdar att praktiker kan känna sig tvungna att utföra uppgifter som har föga likhet med professionell etik och kunskap. Samarbete med kollegor och möjligheter för kreativa samtal minskar inför ökade krav på byråkratiska redovisningar, blanketter och direktiv uppifrån som har liten relevans för praktiken och klienternas behov.

Som alltid i Wilsons arbeten finns det plats för det oväntade, förmågan att se och ta tag i möjligheter i arbetet. Det är lika mycket ett sätt att tänka som ett sätt att arbeta och det finns många exempel i boken på hur hårt pressade behandlare kan få ny energi då deras egna idéer och resurser aktiveras i ett kreativt arbete tillsammans med sina klienter.

Målmedveten träning för psykoterapeuter

Tony Rousmaniere

Studentlitteratur, 2019

Målmedveten träning (deliberate practice) är ett begrepp som länge har använts för att studera hur expertis utvecklas på en mängd olika områden. I den här boken presenterar Tony Rousmaniere nu ett program för hur en psykoterapeut stegvis kan träna specifika färdigheter samt klinisk medvetenhet och uthållighet, och på så vis höja den terapeutiska effektiviteten avsevärt.

Tejpning och Trauma

Jan Nilsson

Den norske psykologen Martin Soltvedt är grundaren av Tejping, som han främst använde med barn och deras föräldrar för att barnen skulle bli mer delaktiga i samtalen.
Jan Nilsson har utvecklat Tejping som en behandlingsmetod för trauma, PTSD och andra psykiska problem hos vuxna klienter. Tejping har sin bas inom narrativ terapi, KBT, affektteori och drama och låter sig väl kombineras med andra modeller för traumabehandling.
Tejping är ett kreativt och dynamiskt arbetssätt som underlättar samtalen om traumatiska upplevelser.

En mer personlig bok om förändringsarbete

Hardy Olson

Vulkan, 2018

I den här boken presenteras tänkvärda idéer om oss människor och ett stort antal metoder som kan användas i praktiskt förändringsarbete, både med enskilda klienter och med par och familjer. Detta kombineras med ett förhållningssätt som kännetecknas av ödmjukhet, respekt och mångfald. Vidare förmedlas en vidareutveckling av metoden Att göra sammanhangsmarkering, liksom många av de begrepp som Hardy Olson tidigare gjort kända på föreläsningar och i andra sammanhang. I boken kombineras idéer och metoder som finns i Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) på ett unikt sätt med systemiska idéer.

Handledningens Perspektiv

Gunnar Törngren och Lisa Walter

Vulkan, 2016

Inom det som brukar kallas människovårdande yrken anses ofta handledning vara en nödvändig och självklar del av arbetet. Denna handledning kan fylla ett antal olika funktioner och att vara handledare är ofta en helt egen profession. Med en rad exempel hämtade ur verkliga livet belyser författarna många av de utmaningar som förekommer inom människovårdande yrken och resonerar om hur handledningsforumet kan vara användbart

Barnfokuserat  familjearbete

Dan Forsström

Humanistiska Förlaget, 2017

En svensk bok skriven av en erfaren socialarbetare/familjebehandlare. Han redovisar aktuella teorier och metoder för barnfokuserat familjearbete och illustrerar användbarheten genom exempel från sin kliniska vardag. En viktig bok som speglar en verksamhet ur en praktikers perspektiv med fokus på nyttan för de klienter han möter.

Engagerande nätverksmöten

Maria Moody Källberg m fl

Studentlitteratur, 2018

Engagerande nätverksmöten är en pedagogisk beskrivning av nätverksmötets metod och teori. Författarna delar med sig av fallbeskrivningar ur sin egen 30-åriga praktik och guidar läsaren genom nätverksmötets systemteoretiska rötter, olika faser och etiska frågeställningar. Boken ger en gedigen bild av hur ett modernt nätverksarbete kan bedrivas och kan fungera som inspiration, vägledning och fördjupning

Bekräftande samspel

Dan Forsström

Humanistiska Förlaget

Bekräftande Samspel vill synliggöra ett känsloorienterat perspektiv på barn och unga och lyfta fram ett känslofokuserat arbete med föräldrar och barn i socialt familjearbete. Tankarna och idéerna syftar till att öka det lyhörda föräldraskapet vid konflikter och känslomässiga avstånd mellan föräldrar och barn – till förmån för att nå varandra bättre inom familjen och att reparera anknytningsbrott mellan föräldrar och barn.