Tyrone Holmström

Sammanhang: Jag är verksam som handledare, psykoterapeut och som lärare på socionomprogrammet vid högskolan i Gävle.

Yrkeslivsbakgrund: Jag har varit verksam i offentlig sektor sedan mitten av 90-talet där jag i olika funktioner arbetat med barn, ungdomar, vuxna, familjer och nätverk. Jag var under många år chef inom olika verksamheter som mottagningsgrupp, utredningsgrupp, familjebehandling samt öppenvårdsbehandling för unga missbrukare.

Utbildningsbakgrund: Auktoriserad socionom, auktoriserad gestaltterapeut (4-årigutbildning), 3-årig systemisk handledarutbildning samt en ettårig fördjupad systemisk handledarutbildning. Andra relevanta utbildningar är BBIC, Signs of Safety, motiverande Intervjuer (MI), nätverksledare och fördjupad socialrätt. Jag har även gått en längre ledarskapsutbildning.

Handledningserfarenhet: Som handledare har jag erfarenhet av individuell-, grupp- och chefshandledning/ledningsgrupper men även av konsultation, konflikthantering och verksamhetsutveckling. Inom socialtjänsten har jag handlett utredningsgrupper för barn och familj, utredningsgrupper för vuxna, familjehemsgrupper, familjerättsgrupper, familjebehandling, missbruksbehandling för vuxna, stödboende för vuxna missbrukare och hvb-hem för ensamkommande barn. Jag har även handlett kuratorer inom sjukvård (region Gävleborg), kuratorer inom beroendevården (kommun och region Gävleborg) och kuratorer inom skolan.

Min utgångspunkt som handledare: Min teoretiska grund vilar på det systemiska, narrativa och salutogena perspektivet. Men även existentialismen och ett humanistiskt synsätt präglar mitt arbete. I handledningsrummet behöver det vara ett tillåtande och varmt klimat för att våga dela med sig och reflektera över sina egna och gruppens utmaningar. När det väl sker upplevs handledningen oftast både som meningsfull och påfyllande. Handledning bör vara både stödjande och utmanade för att det skall bli till ett lärande vilket sker genom att vi sätter ord på tankar, känslor och handlingar och utbyter erfarenheter med stöd av olika former och metoder. Det kan även innefatta teoretiska och metodologiska inslag i handledningen. Då arbetsgruppen är ett viktigt stöd för individen kan det på ett nyfiket sätt behövas sätta ord på hur samarbetet fungerar i gruppen och även ibland lösa uppkomna konflikter som blivit till ett hinder i arbetet.

Önskade uppdrag: Jag tar uppdrag på individ-, grupp- och chefsnivå och både inom privat- och offentlig sektor.

Övrigt: För mer information se www.linkedin.com/in/tyrone-holmström-a48b2576/