Stefan Heimer

Sammanhang: Jag är socionom sedan 1979 med vidareutbildning till familjeterapeut. Jag ingår i ”7-gruppen” med lokal på Bastugatan 43 på Södermalm.

Yrkesliv/bakgrund: Arbetar sedan 30 år med handledning, familjeterapi, föräldrarådgivning, individuella samtalskontakter och utbildning. Har tillsammans med mina handledningserfarenheter även mångårig egen erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Jag är därför väl införstådd med socialarbetarens villkor och sammanhang.

Handledning: Har handlett alla funktioner inom socialtjänsten, även öppenvård, skolor, migrationsverket, chefer m.m. Dessutom jour- och familjehem (individuellt och i grupp). Min ambition är att handledningen ska upplevas som bekväm, meningsfull, rolig och till nytta i arbetsvardagen.

Teoretisk inriktning/grundsyn: Jag är utbildad och tränad i lösningsfokuserat arbetssätt sedan 25 år. Andra ideologiska utgångspunkter; salutogenes, systemteori, nätverkstänkande, Signs of Safety et c. Den ”röda tråden” är intresset för sammanhang, resurser, möjligheter, samarbete och utveckling. Begreppen är lika relevanta oavsett om klienten eller arbetsgruppen är i fokus.

Önskade uppdrag: Öppen för förslag