Monika
Monica Hedenbro
08-373300
Monica@Hedenbro.se

Jag arbetar med familjer och barn och har speciellt intresserat mig för den tidiga utvecklingen, anknytning och samspel. Arbete med par i övergången till föräldraskap samt med späd, små och förskolebarn har intresserat mig. Den kunskap jag har genom att arbeta med barnets tidiga utveckling gör det även möjligt att hjälpa och stödja äldre barn som har svårt i samspel och kommunikation. Att arbeta med adoptivbarn och deras föräldrar samt familj och barn i skilsmässosituationer är andra områden jag har stor erfarenhet av.

Arbete i parrelationen har jag kommit att utveckla med hjälp av kunskapen om den tidiga utvecklingen där ofta rester av våra strategier i nära relationer är det som skapar svårigheter. Hur vi handskas med våra känslor och kan lösa konflikter är ett viktigt fokus för mitt sätt att arbeta.

I 27 år har jag arbetat i privat verksamhet med handledning, terapi och utbildning. Jag är socionom och Leg. psykoterapeut med specialinriktning på familjeterapi och barn och deras samspel och använder där bl.a. Marte Meo metoden i kombination med ett familjesystemiskt synsätt. Innan jag började arbeta som privatpraktiserande psykoterapeut arbetade jag inom socialtjänst, landsting och familjerådgivning. Idag handleder jag inom barnpsykiatri, familjerådgivning och socialtjänst.

Jag har alltid tyckt om kombinationen av psykoterapeutiska samtal och arbete med samspel i vardagsmiljöer. Min utbildning till terapeut påbörjade jag i London och fortsatte med familjeterapiutbildning vid Philadelphia Child Guidance Clinic i USA. Klinikens systemiskt/strukturella sätt att arbeta familjeterapeutiskt har varit en stark inspirationskälla. I början av 90-talet utbildade jag mig i Marte meo-metoden inom vilket jag idag utbildar, handleder och examinerar. Idag kombinerar jag denna metod med flera andra sorters samspelsbehandling som jag inspirerats av genom både kliniskt arbete och forskning. Världen över används idag kameran som ett hjälpmedel i att förstå de små och ibland nästan osynliga skeenden och utryck i mellanmänskliga relationer. Dessa mikrohändelser kan vara avgörande för att förstå ett bekymmer och skapa förutsättningar för utveckling. I samspelsbehandling är det för mig viktigt att kombinera det familjesystemiska synsättet. Vid Barnpsykiatriska Enheten, Karolinska Institutet bedriver jag forskning sedan 1997 som ingår i en stor internationell samverkan. Forskningsprojektet handlar om ”Att Bygga En Familj” och jag disputerade den 27 oktober 2006. Forskningen har sin teoretiska utgångspunkt i både modern utvecklingsteori såväl som familjesystemisk teori. Kliniskt har det varit möjligt att kombinera Marte meo metoden med den strukturerade familjesituation som används i forskningen, Lausanne Trilogue Play och på detta sätt skapa ”Triaden-modellen” senare benämnd MAFI –Mikro Analys och Familje Intervention som idag används både i behandling och utvärdering.