Maria Willis

Sammanhang: Jag leder förändringssamtal inom handledning, teamcoachning, familjeterapi, stresshantering och har även uppdrag som föreläsare och moderator.

Min mottagning för grupper och enskilda ligger på Lilla Essingen och jag åker även ut till arbetsgruppers lokaler på plats samt har digital handledning.

Yrkesliv/bakgrund: Jag är utbildad socionom, handledare och familjeterapeut. Har vidareutbildningar inom systemteori, salutogenes, arbetsmiljö och stress, hälsoarbete i arbetslivet, folkhälsoarbete, kreativa metoder inom handledning och grupp-individutveckling samt psykosocial arbetsmiljö.

Jag har varit verksam inom socialtjänst sedan 2003 och har i många år arbetat främst inom området ekonomiskt bistånd som socialsekreterare och sedan 2013 i egen regi som bland annat konsult, mentor, metodutvecklare, verksamhetsutvecklare, ledare, föreläsare och handledare. Detta områdes komplexa arbete ligger mig varmt om hjärtat.

Handledning: Jag handleder inom offentliga och privata verksamheter, både i grupp och individuellt, exempelvis ekonomiskt bistånd, integration, jour-och familjehem, socionomkonsulter och mottagningsenheter. Focus ligger på processhandledning och teamutveckling samt stress och återhämtning inom både offentlig och privat verksamhet.

Teoretisk inriktning/grundsyn: Jag har en systemisk och salutogen grundsyn och lägger stor vikt vid trygghet och tillit i handledningstillfällena. Handledningen sker i ett samskapande där gruppens/individens behov, kunskap, samlade erfarenhet och förmågor tas tillvara och lyfts upp. Hopp om förändring sker i de gemensamma reflektionerna och den ökade förståelsen.

Önskade uppdrag: Jag tar emot handledningsuppdrag inom det psykosociala arbetsfältet med grupper och individer inom kontaktyrken.

Övrigt: För mer information se www.stahlgrenwillis.se och linkedIn Maria Willis linkedin.com/in/maria-willis-087a6481