Cathrin Kindel

Sammanhang: Som socionom, familjeterapeut, lärare och handledare har jag mångårig och gedigen erfarenhet av socialt arbete, utbildning och handledning. Jag är väl förtrogen med flertalet av de metoder som används inom det sociala arbetet, framförallt inom området barn- ungdom och familj. Idag är jag i främst verksam som handledare och tar emot grupper i en lokal nära Medborgarplatsen i Stockholm. Jag åker även ut till grupper då önskemål finns.

Yrkesliv/bakgrund: Under de dryga 30 år som jag varit verksam inom socialt arbete har jag i huvudsak haft anställningar inom socialtjänsten, företrädesvis inom barn, ungdom och familj. Jag har jobbat med utredningar men framförallt har jag varit verksam inom öppenvården som familjeterapeut och nätverksledare. Jag har alltid haft ett stort intresse för att samarbeta med olika aktörer och har varit delaktig i ett flertal projekt med syfte att stärka familjer och i möjligaste mån undvika placering av barn och ungdomar.

Handledning: I handledning lyfts deltagarnas olika erfarenheter och perspektiv fram för att därigenom få nya infallsvinklar samt öka förståelsen för de personer man möter i arbetet och för de processer som sker i mötet. Fokus i handledningen är att gemensamt skapa ett tryggt forum där deltagarnas reflektioner runt förhållningssätt och yrkesroll stimuleras. Vi utforskar och lär utifrån de relationella och salutogena perspektiven där vi, utan att blunda för det svåra, även lyfter det som fungerar och ger energi.

Då handledning sker på systemisk grund är en viktig aspekt i handledning att stärka samverkan såväl inom gruppen/organisationen som med externa samarbetspartners.

Önskade uppdrag: Jag är öppen för uppdrag inom hela det psykosociala arbetsfältet. Exempel på arbetsgrupper jag handleder är mottagningsenheter, utrednings- och behandlingsenheter för barn, ungdom och vuxna, familjehemsvård, familjerätt, socialpsykiatri, LSS, elevhälsoteam, skolsociala team, lärare, skolkuratorer, kuratorer inom habiliteringen samt ett flertal arbetsgrupper inom privat och frivilligsektor.

Övrigt:  För mer information se www.kinswe.se