Anna Thollin

Sammanhang: Jag är yrkesverksam som handledare, utbildare och familjeterapeut och tar emot arbetsgrupper, familjer och par på mina mottagningar i Stockholm och Gävle. Jag besöker även arbetsgrupper på plats i deras lokaler samt arbetar via länk om behov finns.

Yrkesliv/bakgrund: Jag är utbildad till socionom, familjeterapeut, handledare och nätverksledare och har under åren byggt på min kompetens med vidareutbildningar inom det systemiska fältet.

Jag har varit yrkesverksam sedan 2001 inom bland annat socialtjänst och jag har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning i kommunal verksamhet samt ledarskap och verksamhetsutveckling inom socialt förebyggande arbete och familjehemsvård.

Handledning: Jag riktar mig till arbetsgrupper eller individer inom socialtjänsten, skolan, vården, privata och statliga institutioner samt företag. Jag erbjuder olika tjänster inom handledning, utbildning, konsultation, krissamtal, verksamhetsutveckling, process och teamutveckling i grupp.
Chef och ledarskap intresserar mig utifrån den egna erfarenheten av ledarskap i politiskt styrda organisationer. Jag arbetar med ledningsgrupper och enskilda chefer samt med samordnare, specialistsocionomer och 1:e socialsekreterare.
Jag handleder även familjehem och jourhem i grupp eller enskilt.

Teoretisk inriktning/grundsyn: Min drivkraft som handledare och terapeut är att arbetsgrupper och familjer jag möter i handledning eller terapi ska uppleva tillit, engagemang och kraft i de sammanhang vi skapar tillsammans. Jag vill bidra till att bygga ett tryggt rum där vi jobbar med att utforska möjligheter och hopp.

Handledningen är präglad av en systemisk och salutogen grundsyn där möjligheterna och de breda perspektiven lyfts fram.

I min roll som handledare tar jag ansvar för att skapa fördjupade samtal och reflektioner med stöd av gruppens samlade yrkeserfarenhet och kunskapsbas. Det är du och dina behov som yrkesperson och människa som är i fokus i handledningen. Jag använder mig av kreativa metoder och verktyg för att skapa goda samtal.

Önskade uppdrag: Som handledare inom det psykosociala yrkesfältet är jag öppen för förfrågningar inom alla verksamheter där människor möter andra människor i en stödjande, terapeutisk, ledande, utredande eller serviceinriktad roll och funktion.

Övrigt: För mer information se  www.thollinhandledning.se

www.facebook.com/ThollinHandledningTerapi