Anna-Carin Magnusson

Sammanhang: Jag arbetar som handledare i psykosocialt arbete, föreläsare och författare med särskild kompetens om barn som far illa, samtal med barn, bemötande och samverkan.

Yrkesliv/bakgrund: Tidigare har jag arbetat som specialistsjuksköterska och har lång erfarenhet av att möta barn och familjer i olika typer av livssituationer och kriser. Bland annat på akutmottagning för barn och som skolsköterska. Men framförallt har jag arbetat med barn upplevt fysiskt våld, försummelse eller sexuella övergrepp och var med och startade det första barnskyddsteamet i Sverige. Parallellt med mitt kliniska arbete har jag föreläst och utbildat inom mitt kunskapsfält. Under några år arbetade jag som handläggare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset där jag genomförde arbetet med att ta fram en handledning till skolans personal kopplat till materialet Dags att prata om sexuella övergrepp.

I mitt arbete har jag varit nyfiken på hur vi kan underlätta och möjliggöra samtal som känns svåra, framförallt med barn. Tillsammans med min skapandelust har det resulterat i känslokorten Jag Känner Mig, samtalskorten Lagom Ovanliga Bilder, en familjeaffisch och två barnböcker, Bara den som vill (2018) och Hur arga får vuxna bli? (2021).

Handledning: Jag handleder främst grupper men även enskilda medarbetare och chefer. Framförallt möter jag yrkesverksamma inom socialtjänsten som arbetar med utredning, behandling eller andra insatser, samt olika yrkesgrupper inom elevhälsa, barnhälsovård, ungdomsmottagning och akutsjukvård. Men jag handleder även organisationer som möter barn och unga i sin verksamhet samt familjehemsföräldrar.

Teoretisk inriktning/grundsyn: Min teoretiska utgångspunkt är systemteori och salutogenes-teorin men jag är också präglad av olika omvårdnadsteorier. Sammantaget innebär det för mig att jag vill möta människor med respekt för deras sammanhang, erfarenheter och livssituation. Men också med förväntan på människors förmåga och vilja att utvecklas.

Önskade uppdrag: Jag tar uppdrag inom verksamheter som riktar sig till barn, unga och familjer.

Övrigt: www.annacarinmagnusson.se