Bengt Weine

Sammanhang: Jag arbetar som fristående konsult utifrån fåmansbolaget Mareld Kompetens AB. Grupplokal/mottagning: Götgatan 58, Södermalm, Stockholm. Även möten via Skype, Zoom, Teams

Yrkesliv/bakgrund: Jag har arbetat som handledare, utbildare, terapeut och konsult sedan mitten av 80-talet. Dessförinnan arbetade jag som familjebehandlare inom socialtjänsten i många år. Som utbildare och föreläsare har jag arbetat för universitet, högskolor, steg 1- och 2-utbildningar etc. I övrigt har jag startat drivit Marelds Bokförlag fram till 2012. Som terapeut arbetar jag i egen verksamhet med individer, par och familjer.
I grunden är jag socionom med påbyggnadsutbildningar främst inom familjeterapi, konsultation och angränsande områden.

Handledning: Mina uppdrag som handledare har under senare år huvudsakligen varit för behandlare inom socialtjänst och barnpsykiatri samt för andra handledare och ledare. Under åren har jag även haft uppdrag inom vuxenpsykiatri, kriminalvård, kyrkan, privat näringsliv, ideella föreningar, för andra konsulter, ledningsgrupper osv.

Mina utgångspunkter: Inspirerad av och grundad i systemiska, narrativa och salutogena tankegångar kan jag använda ett brett spektrum av metoder och teorier, vilket i sin tur gör det möjligt att arbeta i många olika sammanhang. Under senare år har jag speciellt intresserat mig för hur man utvecklas inom sin profession och hur man tar tillvara och använder feedback från klienter på ett medvetet sätt. Jag är intresserad av ett ömsesidigt utbyte och lärande där vi utvecklas och inspirerar varandra i ett kreativt och humanistiskt sammanhang. Ser grupphandledning som ett sam-skapande möte ofta i skärningspunkten mellan organisation och klient.

Önskade uppdrag: Jag handleder gärna individer och grupper som arbetar som behandlare samt även handledare och ledare. Tar avgränsade uppdrag och konsultationer, dvs inga som löper regelbundet över flera terminer. Är flexibel med att diskutera tid och form.

För en ytterligare bild av mig som handledare kan jag hänvisa till följande artikel. Klicka här