Anna Thollin

Anna bild

Anna Thollin
Anna@thollinhandledning.se
www.thollinhandledning.se
Tfn: 0739601153

Min utgångspunkt
Min drivkraft som handledare är att grupper eller individer jag möter i handledning eller konsultation ska uppleva tillit, engagemang, glädje och kraft i de sammanhang vi skapar tillsammans. Jag vill bidra till att bygga ett tryggt rum där vi jobbar med att utforska möjligheterna i våra yrkesroller. Hur kan vi bäst vara till stöd och nytta för våra brukare, klienter eller kunder är en grundfråga som följer med i samtalen.
Jag tror att relationens betydelse och det sammanhang vi befinner oss i bidrar till att forma vår verklighet och våra förutsättningar i yrket. Men också i livet i stort. Därför utgår handledningen från en systemisk och salutogen grund där möjligheterna och de breda perspektiven lyfts fram.
Vi hjälps åt att skapa goda samtal och reflektioner med stöd av vår yrkeserfarenhet, kunskapsbas samt kreativa metoder och verktyg.

Målgrupper och uppdrag
Jag riktar mig till arbetsgrupper eller individer inom socialtjänsten, skolan, vården, privata och statliga institutioner samt företag. Jag erbjuder olika tjänster inom handledning, konsultation, krissamtal, verksamhetsutveckling, process och teamutveckling i grupp.
Chef och ledarskap intresserar mig utifrån den egna erfarenheten av ledarskap i politiskt styrda organisationer. Jag arbetar med ledningsgrupper och enskilda chefer samt med samordnare, specialistsocionomer och 1:e socialsekreterare.
Jag handleder även familjehem/jourhem i grupp eller enskilt.
Den gemensamma nämnaren är människor som möter andra människor i en stödjande, ledande, utredande eller serviceinriktad roll och funktion.

Utbildning och erfarenhet
Jag är utbildad socionom, handledare och nätverksledare och har under åren byggt på min kompetens med bland annat ledarskapsutbildningar, systemiska vidareutbildningar och samtalsutbildningar.

Jag har varit yrkesverksam sedan 2001 inom framförallt socialtjänst och jag har flerårig erfarenhet av chefs- och ledarskapsrollen inom socialtjänstens myndighetsutövning. Samt ledarskap inom behandling- och förebyggande socialt arbete. Jag har även erfarenhet av samtalsstöd med familjer och individer i utsatta livssituationer. Bland annat på en krismottagning för män samt öppenvårdsmottagning för våld i nära relation.